Wymiany i zwroty

Konsument ma możliwość wymiany lub zwrotu zakupionego towaru w terminie 20 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania, pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych, czystych, z metkami, "pozbawionych zapachu" (np. kremy, perfumy).

 Wymiana

Zapakowane towary wraz z wypełnionym formularzem wymiany (POBIERZ) należy odesłać na adres:

Zmysłowakoronka.pl, ul. Pawła Garusa 8, 43-265 Kryry

Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.

Do przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu otrzymany z towarem.

Klient może na formularzu wymiany podać towary na które chce wymienić odsyłane produkty lub też złożyć nowe zamówienie i podać jego numer.

W przypadku różnicy wartości sklep poinformuje o wysokości dopłaty/nadpłaty. W związku z powyższym prosimy się wstrzymać z dokonywaniem płatności przed podaniem różnicy przez sklep.

Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi/wymianie. W związku z powyższym prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru.

Wymiana artykułów pończoszniczych możliwa jest pod warunkiem odesłania towaru w oryginalnym nierozpieczętowanym opakowaniu.

Towar, którego wymiana nie zostanie uznana (odesłany po wymaganym terminie,  bez metek lub pudełka, zabrudzony, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Konsumenta.

 

 Zwrot (odstąpienie od umowy)

Zapakowane towary wraz z wypełnionym formularzem zwrotu (POBIERZ) należy odesłać na adres:

Zmysłowakoronka.pl, ul. Pawła Garusa 8, 43-265 Kryry

Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.

Do przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu otrzymany z towarem .

Koszty dostarczenia przesyłki ponosi Klient. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru będace wynikiem korzystania ze zwracanego towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania,

Pieniądze za otrzymany towar zwracane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez nas przesyłki.

Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi/wymianie. W związku z powyższym prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru.

Artykuły pończosznicze przyjmujemy celem zwrotu jedynie z wadami fabrycznymi.

Towar, którego zwrot nie zostanie uznany (odesłany po wymaganym terminie,  bez metek lub pudełka, zabrudzony, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Klienta.

Towar odsyłany ze względu na uszkodzenia/wady fabryczne po terminie 20 dni od daty zakupu, będzie przekazywany do rzeczoznawcy tylko pod warunkiem dołączenia dowodu zakupu oraz prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zwrotu.

W przypadku zwrotu towaru w myśl art.7. ust.3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 

Reklamacja

Zapakowane towary wraz z wypełnionym formularzem reklamacji (POBIERZ) należy odesłać na adres:

Towar wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacji prosimy odesłać na adres:

Zmysłowakoronka.pl, ul. Pawła Garusa 8, 43-265 Kryry

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu otrzymany z towarem .

 Sklep zmyslowakoronka.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego (art. 556- 576, Dz.U. 18 maja 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), i Ustawy z dnia 27-07-2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z dnia 5 września 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ) rozpatruje reklamacje w terminie do 1 roku od daty zakupu artykułu. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu zmyslowakoronka.pl, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest odesłanie czystego produktu oraz dołączenie pisemnego zawiadomienia o wadzie na stosownym formularzu dostępnym w serwisie zmyslowakoronka.pl, w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia oraz odesłanie produktu Z tytułu rękojmi Konsument przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady.